L&M Spare part Shaft sleeve & basic bush suitable for the Warman AH Series

Shaft sleeve & basic bush

Suitable for Warman AH Series

Position number: 471.2 013 524.37 465.50